Editor in Chief: Anwas Mashuri, STKIP Modern Ngawi, Indonesia

Associate Editor: Oki Ribut Yuda Pradana, STKIP Modern Ngawi, Indonesia

Editorial Board:

Arum Dwi Rahmawati, STKIP Modern Ngawi, Indonesia

Budi Sasomo, STKIP Modern Ngawi, Indonesia

Lia Septy Nirawati, STKIP Modern Ngawi, Indonesia